Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

῞Οροι λειτουργίας τῶν σεμιναρίων

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, 2021-2022

 

῞Οροι λειτουργίας τῶν σεμιναρίων

 

1. Τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ἀποτελοῦν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία (βλ. καὶ στὴν σελίδα Σύντομο ἱστορικὸ τῶν σεμιναρίων), ὀργανώνουν δὲ καὶ παρουσιάζουν διαλέξεις, μαθήματα, ἐρευνητικὲς ἐργασίες καὶ ἄλλες δραστηριότητες μὲ κύριο ἀντικείμενο τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (βλ. καὶ στὴν σελίδα Δραστηριότητες τῶν σεμιναρίων).

2. Τὰ σεμινάρια δὲν εἶναι ᾠδεῖο οὔτε σχολὴ («βυζαντινῆς») ἐκκλησια­στικῆς μουσικῆς οὔτε ἀντικαθιστοῦν οὔτε ὑποκαθιστοῦν τὰ ᾠδεῖα καὶ τὶς μουσικὲς σχολὲς οὔτε τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα κάθε βαθμίδος.  ᾿Επίσης στὰ σεμινάρια δὲν διδάσκονται μαθήματα ψαλτικῆς οὔτε ἄλλα μαθήματα ὅπως ἀπαγγελία λειτουργικῶν κειμένων, ἱστορία τῆς μουσικῆς, λειτουργι­κὴ-τελετουργική, ὑμνογραφία, καθαρεύουσα, ἀρχαῖα ἑλληνικά, καὶ λοιπά.

3. ῞Ολες οἱ συναντήσεις, διαλέξεις, μαθήματα, ἐργαστήρια, τηλεδιασκέ­ψεις καὶ λοιπὲς ἐκδηλώσεις στὰ πλαίσια τῶν σεμιναρίων εἶναι κατὰ βάσιν ὁμαδικές.  Δὲν πρόκειται γιὰ φροντιστηριακὰ μαθήματα οὔτε ἰδιαίτερα οὔτε ἀτομικά, καθὼς ἡ ἀτομικότης εἶναι ἀντίθετη τῆς ἐκκλησιαστικότητος, ἀναιρεῖ τὴν ἴδια τὴν οὐσία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ, καὶ ἀκυρώνει τὴν ἔννοια τοῦ σεμιναρίου.

4. ᾿Απὸ τὸ 2021λες οἱ διαλέξεις, συναντήσεις, μαθήματα καὶ λοιπὲς ἐκδηλώσεις τῶν σεμιναρίων διεξάγονται μὲ σύγχρονη (ταυτόχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομέ­νων καὶ τῶν ἐγγεγραμμένων μελῶν στηλεδιασκέψεις (ἐντὸς καθωρισμέ­νου ὡρολογίου προγράμματος), γιὰ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιεῖται τὸ εἰδικὸ πρόγραμμα (ἠλεκτρονικὴ πλατφόρμα) Zoom (Ζούμ).

5. ᾿Απαραίτητη προϋπόθεσι γιὰ τὴν ἐξ ἀποστάσεως συμμετοχή σας στὰ σεμινάρια εἶναι νὰ διαθέτετε σύνδεσι στὸ διαδίκτυο καὶ νὰ μπορῆτε νὰ συνδεθῆτε δωρεὰν μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ πλατφόρμα Zoom μὲ σύνδεσμο ποὺ θὰ σᾶς κοινοποιηθῇ ἐγκαίρως ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ κάθε ἐκδήλωσι.  Δὲν ἀπαιτεῖ­ται νὰ πληρώσετε κάποια συνδρομὴ στὴν ἠλεκτρονικὴ πλατφόρμα Zoom, διότι αὐτὸ τὸ θέμα τὸ καλύπτουν τὰ σεμινάριά μας.

6. Δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιὰ ἑτεροχρονισμένη παρακολούθησι μα­γνητοσκοπημένων συναντήσεων ἢ γιὰ συμμετοχὴ ἀπὸ τηλεφώνου ἢ γιὰ ἄλλους (πραγματικοὺς ἢ φανταστικοὺς) τρόπους συμμετοχῆς.

7. ᾿Επίσης δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης προσφορᾶς τεχνικῆς βοηθείας ἐκ μέρους τῶν σεμιναρίων πρὸς τὰ μέλη ποὺ ἀντιμετωπίζουν τυχὸν δυσκολίες στὴν σύνδεσί τους στὸ διαδίκτυο ἢ στὸ Ζοὺμ κ.λπ..  Γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τυχὸν προβλημάτων θὰ πρέπει ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νὰ ἀπευθυνθῇ στὸν τεχνικό του γιὰ τὸν η/υ καὶ τὸ διαδίκτυο.

8. Τὰ σεμινάρια διεξάγονται ἀποκλειστικὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ χρησιμοποιοῦνται τὰ ἐπίσημα τυπικὰ καὶ τὰ ἐπίσημα λειτουργικὰ βιβλία τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.  ᾿Εξυπακούεται ἑπομένως ὅτι, γιὰ νὰ παρακολουθήσῃ κανεὶς τὰ σεμινάρια, πρέπει νὰ ἔχῃ ἐπαρκῆ ἑλληνομάθεια, νὰ καταλαβαίνῃ δηλαδὴ καὶ νὰ μιλάῃ ἑλληνικά, καὶ νὰ μπορῇ νὰ ἀναγι­νώσκῃ τὴν ἀρχαΐζουσα ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα τῶν λειτουργικῶν κειμένων (ἔστω καὶ ἂν τυχὸν δὲν τὴν καταλαβαίνῃ).

9. Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ σεμινάρια καὶ διαμένουν σὲ χώρα τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι εὐνόητον ὅτι θὰ πρέπει νὰ βρεθοῦν κοινὰ ἀποδεκτὲς ὧρες καὶ γιὰ τὸν εἰσηγητὴ καὶ γιὰ τοὺς συμμετέχοντες, ἐπιπλέον δὲ νὰ μὴν ὑπάρχουν προβλήματα στὴν σύνδεσι τοῦ διαδικτύου.  ᾿Εὰν συντρέχουν οἱ παραπάνω προϋποθέσεις, τότε δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ κάποιο ἐμπόδιο στὴν συμμετοχὴ καὶ ἀτόμων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

10. Βασικὴ δραστηριότητα τῶν σεμιναρίων εἶναι ὅτι διεξάγεται κάθε ἕτος ἕνας κύκλος μηνιαίων διαλέξεων, οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται ἅπαξ τοῦ μηνὸς (συνήθως σὲ ἡμέρα Δευτέρα ἢ Τετάρτη) καὶ σὲ ἀπογευματινὴ ὥρα (συνήθως 7 - 9 μ.μ.).  Τὸ ἐτήσιο θέμα τῶν διαλέξεων καὶ τὰ γενικὰ στοι­χεῖα τους ἀνακοινώνονται πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῶν δραστηριοτήτων.  Γιὰ κάθε μία μηνιαία διάλεξι γίνεται ἐπίσης ἀναλυτικὴ πληροφόρησι κάθε φορά.

11. Τὸ κύριο πρόγραμμα τῶν τακτικῶν (ἑβδομαδιαίων) μαθημάτων τυπικοῦ ἔχει δομηθῆ μὲ τὴν προϋπόθεσι τῆς συνεχόμενης διδασκαλίας ἀπὸ μηδενικὴ βάσι καὶ γιὰ διάρκεια 4 ἐτῶν.  ῞Οσοι ἀναζητοῦν διδακτικὲς λύ­σεις τύπου «φὰστ τρὰκ» (= μαθήματα ὑπερταχύρρυθμα, ἐσπευσμένα, «ἅρπα κόλλα») θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθοῦν ἀλλοῦ.

12. Γιὰ τὰ ἑβδομαδιαῖα μαθήματα (καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες) θὰ πρέπει νὰ δηλώσουν πρῶτα ὅσοι ἐνδιαφέρονται, καὶ κατόπιν θὰ ὑπάρ­ξῃ ἐπικοινωνία μαζί τους, ὥστε νὰ σχηματιστοῦν οἱ διάφορες ὁμάδες σὲ ἡμέρες καὶ ὧρες ποὺ θὰ ἐξυπηρετοῦν ὅσο περισσότερους εἶναι δυνατόν.

13. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ συμμετάσχουν στὶς δραστηριότητες τῶν σεμι­ναρίων (ἢ σὲ κάποιες ἀπὸ αὐτές) θὰ πρέπει νὰ συμπληρώσουν καὶ νὰ ἀποστείλουν τὴν αἴτησι ἐγγραφῆς σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες ποὺ ὑπάρχουν στὴν σελίδα Τιμολόγιον - αἴτησι ἐγγραφῆς.

14.  Οἱ ἐγγεγραμμένοι ἀκροαταὶ θὰ ἐνημερώνωνται ἐγκαίρως (μέσῳ email) γιὰ κάθε ἑπόμενη διάλεξι καὶ γιὰ ὅποια ἀλλαγὴ τοῦ προγράμματος.  ᾿Επίσης μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ λάβουν βεβαιώσεις συμμε­τοχῆς, ἐφόσον παρακολουθοῦν τακτικῶς τὶς προγραμματισμένες συναντή­σεις.

15. Συναντήσεις στὶς ὁποῖες οἱ συμμετέχοντες θὰ εἶναι κάτω τῶν 4 ἀ­τόμων (ἐλάχιστο ὅριο) θὰ ἀκυρώνωνται.  Τμήματα τῶν σεμιναρίων μὲ λι­γώτερους ἀπὸ 4 συμμετέχοντες θὰ καταργοῦνται ἢ θὰ συγχωνεύωνται μὲ ἄλλα ὑφιστάμενα τμήματα, ἂν εἶναι ἐφικτό.

16. Τὸ κόστος συμμετοχῆς ὁρίζεται γιὰ κάθε μία συνάντησι χωριστά, καὶ προκαταβάλλεται ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους τοὐλάχιστον 24 ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν διεξαγωγὴ τῆς συναντήσεως.  Σὲ περιπτώσεις ποὺ εἶναι δυνατὴ ἡ προκαταβολὴ μηνιαίας ἢ ἐτήσιας συνδρομῆς (γιὰ ὅλες δηλαδὴ τὶς συναντήσεις τοῦ μηνὸς ἢ τοῦ ἔτους) παρέχονται εἰδικὲς ἐκπτώσεις στὰ κόστη. 

17. Μπορεῖτε νὰ ἐνημερώνεστε γιὰ τὸ κόστος συμμετοχῆς (ἀνὰ δρα­στηριότητα), γιὰ τὰ πακέτα ἐκπτώσεων καὶ γιὰ τοὺς τρόπους πληρωμῆς στὴν σελίδα Τιμολόγιον - αἴτησι ἐγγραφῆς.

18. ῞Ολοι οἱ συμμετέχοντες πρέπει νὰ συνεργάζωνται μὲ τὸν συντονι­σμὸ τῶν δραστηριοτήτων καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ὅποιες ὁδηγίες, διότι τυ­χὸν δυσαρμονίες συνεργασίας ἀσφαλῶς δὲν διευκολύνουν τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν σεμιναρίων.

19. ῞Ολα τὰ μέλη τῶν σεμιναρίων, οἱ φίλοι τοῦ τυπικοῦ καὶ οἱ συμμε­τέχοντες στὰ μαθήματα, τὶς διαλέξεις καὶ τὶς λοιπὲς ἐκδηλώσεις εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ διαβάσουν μὲ προσοχὴ καὶ νὰ κατανοήσουν τὸ παρὸν κείμενο, ἡ γνῶσι καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἀπαραίτητη προϋπόθεσι γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὰ σεμινάρια.

20. ῾Η συμμετοχὴ σὲ ὁποιαδήποτε ἐκδήλωσι τῶν σεμιναρίων ση­μαίνει αὐτοδικαίως καὶ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῶν συμμετεχόντων τοῦ περιεχομένου καὶ τῶν ὅρων τοῦ παρόντος κειμένου καὶ τῶν ὅποιων μελλοντικῶν ἀναθεωρήσεών του.

 

 

᾿Επικοινωνία τῶν σεμιναρίων

Ιστολόγιον· https://seminaria-typikon.blogspot.com/

᾿Ηλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο email: setgv01@gmail.com

᾿Εναλλακτικοὶ τρόποι ἐπικοινωνίας· Skype, Viber, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram, TeamViewer.

Γενικὸς συντονιστής· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης (e-mail: symbole@mail.com)

᾿Απὸ τὸ 2021 ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῶν σεμιναρίων διεξάγονται ἐξ ἀπο­στάσεως (τηλόθεν) μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Διοργάνωσις, πληροφορίες, συνδρομές· ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι, τηλ. (+30) 210-322.4819,  https://npanagopoulos.gr/

Δηλώσεις ἐνδιαφέροντος καὶ ἐγγραφὲς στὸ email: setgv01@gmail.com

Οἱ ἐγγραφὲς ξεκίνησαν!

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗ Σ » ᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2021 - ᾿Ιούνιος 2022     Οἱ ἐγγραφὲς ξεκίνησαν! ...